Wat is een syndicus?

Administratief beheer

 • Samenstellen van een basisdossier met o.a. basisakte, statuten, reglement inwendige orde, …
 • Secretariaat en briefwisseling
 • Jaarlijkse algemene vergadering bijeenroepen
 • Notuleren van de beslissingen en een verslag bezorgen aan alle mede-eigenaars
 • Beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren en opvolgen
 • Onderhandelen en afsluiten van contracten, polissen en samenwerkingsakkoorden
 • Sleutelbeheer
 • ...

Technisch beheer van de gemeenschappelijke delen

 • Het gemeenschappelijk patrimonium in stand houden
 • Onderhouds- en herstellingswerken
 • Technische installaties bedrijfsklaar houden
 • Langetermijnplanning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken met jaarlijks bezoek van het pand
 • Opname meterstanden van water en elektriciteit
 • Opstellen leverancierslijst

Financieel beheer

 • Begroting opmaken (zowel voor de gewone als de buitengewone uitgaven)
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen via een geïndividualiseerde rekening, op naam van de vereniging
 • Kosten verdelen met een gedetailleerde afrekening per privatief
 • Invorderen van de verschuldigde bedragen
 • Reservekapitaal aanleggen
 • ...